ATTIS.MOT – Hodnocení a motivace

ATTIS.MOT

V rámci modulu jsou definovány a hodnoceny požadavky na potenciál (znalosti a dovednosti) lidí a také na jejich výkonnost (plnění cílů a ukazatelů). V rámci modulu má každý zaměstnanec vytvořenu osobní kartu, na které jsou definovány požadavky na jeho znalosti a dovednosti (kompetence) a také jeho výkonnostní model – konkrétní metriky, za které je odpovědný.  Modul podporuje hodnocení kompetencí i hodnocení výkonu a umožňuje plánovat rozvoj zaměstnance. Výsledky hodnocení mohou být automaticky přenášeny do výpočtu variabilní složky mzdy. Modul bývá propojen s mzdovým systémem.

Hlavní funkcí modulu je přímé propojení řízení lidských zdrojů s řízením výkonnosti organizace a možnost poskytovat lidem jasné zadání i zpětné vazby k jejich výkonu i osobnímu rozvoji.

Karta zaměstnance

Modul ATTIS.MOT umožňuje pro každého zaměstnance vytvořit v systému individuální kartu. Karty zaměstnanců jsou postaveny na dvou pilířích:

Výsledky hodnocení lze dále využít v procesu vzdělávání a zavést automatické propojení ATTIS.MOT s Learning Management Systémem nebo je použít jako podklad pro mzdový systém.

Proces hodnocení zaměstnance

Vytvoříte-li datovou strukturu kompetenčních modelů, budete moci ATTIS.MOT využít jako podpůrný nástroj procesu hodnocení zaměstnanců. Řízeným pohovorem nadřízeného a podřízeného vedete pracovníky k dosažení požadovaných výsledků. ATTIS.MOT zajistí pravidelnost hodnocení nastavením libovolných časových plánů a jejich vyhodnocování. 

Měření výkonnosti významně napomáhá k dosažení vytyčených cílů. Vytvořením individuálních ukazatelů výkonnosti je zajištěno potřebné zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie, přičemž jsou jednotlivým zaměstnancům jasně definovány zodpovědnosti za plnění jednotlivých ukazatelů vycházející ze stanovených cílů společnosti.

Modul ATTIS.MOT je zaměřen na:

Seznam karet zaměstnanců
Kompetenční model