GDPR – zásady zpracování

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ATTIS software s.r.o.

Společnost ATTIS software s.r.o., IČO: 25894978, se sídlem Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 24596, prohlašuje, že při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“):

Uplatnění práv subjektů údajů u společnosti ATTIS software s.r.o.

Subjekty údajů mohou u společnosti ATTIS software s.r.o. za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči společnosti ATTIS software s.r.o. tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele. 

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u společnost ATTIS software s.r.o. v písemné listinné formě s úředně ověřeným podpisem na adrese Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu attis@old.attis.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: xwin5te.

Společnost ATTIS software s.r.o. tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti ATTIS software s.r.o. bylo porušeno GDPR.

Společnost ATTIS software s.r.o. tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů společností ATTIS software s.r.o. v rozporu s GDPR.